Sąlygos ir Taisyklės

Bendrosios nuostatos.

1.       Šios taisyklės reglamentuoja interneto parduotuvės (toliau – Parduotuvė) Pirkėjo ir Pardavėjo teisinius santykius, jų teises ir pareigas, pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo procedūras, parduodamų prekių ir paslaugų (toliau – Prekė/-ės) apmokėjimo ir pristatymo tvarką, Prekių gražinimo ir keitimo tvarką, Prekių garantines sąlygas, o taip pat Sutarties sudarymo bei tinkamo jos įvykdymo tikslais gaunamų (tvarkomų) asmens duomenų apsaugą. Toliau – Taisyklės.

2.       Taisyklės nuo jų susipažinimo ir patvirtinimo momento tampa privalomos visiems interneto parduotuvės lankytojams, sudariusiems pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju.

3.       Pirkėjais šioje interneto parduotuvėje gali būti visi juridiniai asmenys, taip pat visi visiškai veiksnūs fiziniai asmenys bei jų atstovai, o taip pat dalinai veiksnūs asmenys (nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turėdami tėvų ar rūpintojų sutikimą, o taip pat kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais). Lankytojas, susipažinęs ir patvirtinęs Taisykles, patvirtina savo veiksnumą sudaryti Sutartį.

4.       Pirkimo-pardavimo sutartys dėl interneto parduotuvėje parduodamų Prekių sudaromos ir vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5.       Interneto parduotuvė veikia visą parą, nuo 00.00 val. iki 24.00 val.

6.       Siekdama kuo geresnių veiklos rezultatų ir patenkinti klientų lūkesčius UAB „Midorė“ nuolat peržiūri siūlomų prekių asortimentą, todėl mes pasiliekame sau teisę keisti prekių asortimentą ir kainas, pateiktas mūsų elektroninėje ir kitose parduotuvėse.

 

Pirkimo-pardavimo sutartis

7.       Pirkimo-pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja nuosavybės teise perduoti Pirkėjui jo užsakytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir sumokėti už jas užsakyme nurodytą Prekių kainą.

8.       Sutartis su Pardavėju laikoma sudaryta, Pirkėjui iš interneto parduotuvėje Pardavėjo pateikto Prekių katalogo suformavus savo pasirinktų Prekių krepšelį (išsirinkus norimas pirkti Prekes ar paslaugas), susipažinus (sutikus) su Taisyklėmis, teisingai užpildžius užsakymą ir jį patvirtinus.

 

Prekių kainos ir atsiskaitymo tvarka

9.       Interneto parduotuvėje parduodamų Prekių ir Pardavėjo teikiamų paslaugų pagrindinės savybės ir kainos (įskaitant mokesčius) pateikiamos Prekių ir paslaugų aprašymuose.

10.   Prekių ir paslaugų kainų, o taip pat Pardavėjo vykdomų akcijų galiojimo laikotarpis yra realus laikas, jei kainų pateikimo ir vykdomų akcijų galiojimo metu nėra nurodytas konkretus galiojimo terminas.

11.   Už interneto parduotuvėje užsakytas Prekes atsiskaitoma Lietuvos Respublikos valiuta – Eurais.

12.   Atsiskaityti už užsakytas Prekes interneto parduotuvėje galima:

a)      Elektroninė bankininkystė.

Pirkėjui, patvirtinusiam užsakymą ir pasirinkus šį apmokėjimo būdą, leidžiama pasirinkti vieną iš internetinės bankininkystės sistemų, prie kurios prisijungus, atsižvelgiant į patvirtintą užsakymą, Pirkėjui sugeneruojamas mokėjimas. Pirkėjas pinigus į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą perveda pagal pasirinktojo banko taikomus įkainius ir taisykles.

b)      Banko pavedimu.

Pirkėjo, pasirinkusio šį išankstinį apmokėjimo būdą, patvirtintame užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu Pardavėjas išsiunčia išankstinę sąskaitą už Pirkėjo užsakytas Prekes. Pirkėjas pinigus banko pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą perveda pagal Pirkėjo banko taikomus įkainius ir taisykles. Pasirinkus šį mokėjimo būdą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią Pardavėjo išankstinėje sąskaitoje nurodytą pinigų sumą, mokėjimo paskirties lauke – patvirtinto užsakymo numerį, o taip pat kitus mokėjimo pavedimui įvykdyti būtinus informacinius laukus.

Gavėjas: UAB „Midorė“, įmonės kodas 304572852.

Atsiskaitomoji sąskaita: LT44 7290 0000 1446 7557, AB CITADELĖ BANKAS, Kauno filialas.

c)       Grynaisiais pinigais.

Kurjerių tarnybos paslauga. Pardavėjo atstovui (kurjeriui) pristačius Prekes patvirtintame užsakyme nurodytu adresu, Pirkėjas grynaisiais pinigais už Prekes su Pardavėju atsiskaito pagal kurjerio pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Prekes pristatant kurjeriui, Pirkėjas privalo turėti tikslią pinigų sumą, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje.

Taip pat, Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes jų perdavimo metu, atvykęs pas Pardavėją, grynais arba banko kortele Pardavėjo biure, esančiame adresu Pramonės pr. 23, LT - 50210, Kaunas.

13.   Pirkėjas, pasirinkęs elektroninės bankininkystės paslaugą Prekėms apmokėti, įsipareigoja sugeneruotą mokėjimą įvykdyti nedelsiant.

14.   Pasirinkus banko pavedimo būdą, už Prekes atsiskaitoma ne vėliau kaip per 1 - 2 darbo dienas po sąskaitos elektroniniu paštu gavimo dienos. Nesilaikant šiame punkte nurodytų apmokėjimo už Prekes terminų, Pirkėjo sudaryta Sutartis gali būti anuliuojama.

15.   Sąskaita faktūra po Sutarties sudarymo pateikiama Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroniniu pašto adresu ir/ar Prekių pristatymo (perdavimo-priėmimo) metu. Pirkimo dokumentuose nurodoma: užsakytos Prekės, jų kiekis, Prekių galutinė kaina, įskaitant visus mokesčius, Pardavėjo suteiktos nuolaidos, Prekių pristatymo mokestis ir kiti būtini pateikti duomenys.

 

Pardavėjo pareigos.

16.   Pirkėjui, patvirtinusiam užsakymą (sudarius Sutartį), Pardavėjas įsipareigoja:

a)      Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis pristatyti Pirkėjui užsakymą atitinkančias tinkamos kokybės, tinkamai supakuotas prekes ar tinkamai suteikti Pirkėjo užsakytas paslaugas.

b)      Užsakytas prekes pristatyti individualiai prie kiekvienos prekės nurodytais prekių pristatymo terminais. Paslaugas suteikti paslaugų aprašymuose nustatytais terminais. Jei užsakoma daugiau nei viena Prekė, galutinis pristatymo terminas – ilgiausias Prekės pristatymo terminas.

c)       Taisyklėse nustatyta tvarka vykdyti garantinius įsipareigojimus Pirkėjams.

d)      Pirkėjui atsisakius Sutarties, Taisyklėse nustatyta tvarka (atvejais) ir terminais, grąžinti Pirkėjui už prekes ar paslaugas sumokėtus pinigus ir/ar pakeisti netinkamos kokybės prekes analogiškomis, tinkamos kokybės prekėmis.

e)      Sudarant Sutartį gautus Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

f)       Vykdyti kitus šiose Taisyklės nustatytus Pardavėjo įsipareigojimus.

 

Pirkėjo pareigos.

17.   Sudaręs Sutartį, Pirkėjas įsipareigoja:

a)      Laikytis šių Taisyklių, o taip pat vykdyti kitus savo, kaip Pirkėjo, įsipareigojimus.

b)      Priimti užsakytas ir Pardavėjo perduodamas, tinkamos kokybės Prekes (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas turi teisę reikalauti jas pakeisti ar nutraukti Sutartį), o taip pat šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, Pirkėjo pasirinktu būdu tinkamai atsiskaityti su Pardavėju;