Grąžinimo Sąlygos

  1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę grąžinti prekes, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui (el. paštu info@midori.lt ar paštu Pramonės pr. 23, LT - 51287, Kaunas) per 5 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos ar Sutarties dėl Pardavėjo teikiamų paslaugų sudarymo dienos. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas įsigijus elektros įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus, o taip pat kitas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakyme “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” nurodytas negrąžintinas ir nekeistinas prekes.
  2. Pirkėjas, gavęs Pardavėjo patvirtinimą apie Sutarties atsisakymą, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną privalo su Pardavėju suderinti prekių gražinimo būdą, laiką ir vietą.
  3. Pirkėjas, atsisakantis Sutarties, užpildo prašymą dėl Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo ir kartu su PVM sąskaita faktūra bei grąžinama Preke pateikia Pardavėjui.
  4. Pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti aukščiau nurodyta teise nutraukti Sutartį dėl Prekių pirkimo-pardavimo tik tuo atveju, jeigu Prekė/-ės nebuvo naudota/-os, sugadinta/-os ar jos/- ų, išvaizda nėra pasikeitusi (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinama/-os Prekė/-ės privalo būti pilnai sukomplektuota/-os, o originali pakuotė turi būti nesugadinta, švari. Šiame punkte nurodyti reikalavimai netaikytini (išskyrus prekės sugadinimą) grąžinamai nekokybiškai Prekei/-ėms.
  5. Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytos Prekių grąžinimo tvarkos (reikalavimų).
  6. Pardavėjas šiose Taisyklėse nustatytais terminais gavęs pranešimą apie Sutarties atsisakymą, ne vėliau kaip per 14 dienų atsiima Prekes iš Pirkėjo ir grąžina Pirkėjui (vartotojui) už jas sumokėtus pinigus, o nesuteiktų paslaugų atveju – grąžina už nepradėtas teikti paslaugas sumokėtus pinigus.
  7. Transporto išlaidas, kurias patiria Pardavėjas dėl Prekių atsisakymo, pilnai padengia Pirkėjas, išskyrus atvejį, kai Pirkėjas Prekes Pardavėjui pats pristato Pardavėjo nurodytu adresu.
  8. Praėjus daugiau kaip 7 darbo dienoms nuo Prekių pristatymo dienos, Prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
  9. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo prašymą dėl nekokybiškų Prekių grąžinimo, įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas nekokybiškas Prekes ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, savo sąskaita jas pakeisti analogiškomis tinkamos kokybės Prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų Prekių, Pirkėjui grąžinami už Prekes sumokėti pinigai, jei nesutariama kitaip.